Al XII-Lea congres mondial al familiei. Chisinau 14-16 Septembrie 2017

În acest an, Republica Moldova este urmă­to­rul stat după Geor­gia și Unga­ria ce are onoa­rea să găz­du­ias­că dele­ga­ții for­ma­te din cele mai influ­en­te și impor­tan­te per­so­na­li­tăți care ple­dea­ză pen­tru fami­lia tra­di­țio­na­lă, mater­ni­ta­te, pater­ni­ta­te, copi­lă­rie, dar și pen­tru pro­mo­va­rea pres­ti­gi­u­lui rolu­lui fami­li­ei. În ace­lași timp, impli­ca­rea în pro­mo­va­rea drep­tu­lui la via­ță a fie­că­rui om, recu­noaș­te­rea dem­ni­tă­ții și valo­ri­lor per­so­na­le, în ciu­da ten­din­țe­lor schim­bă­toa­re la nivel glo­bal. Reprezentantii Fundatiei Pentru o Românie Moderna au participat la Con­gre­sul Mondi­al al Fami­li­i­lor la Chișinău.